Prokazování kvalifikace

V nové právní úpravě se říká „pokud zadavatel nestanoví v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením“. Takže pokud v zadávací dokumentaci zadavatel výslovně nestanoví v jakém dokladu se bude kvalifikace předkládat, musí se pak spokojit s čestným prohlášením.

Pokud dojde ke společné účasti více dodavatelů musí každý z těchto dodavatelů prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti samostatně.  Ostatní kvalifikační požadavky pak prokazují tyto subjekty společně bez ohledu na to, který z více dodavatelů tento doklad předložil.

Kvalifikace prostřednictvím jiné osoby lze prokazovat i po této nové právní úpravě. Takto lze prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilost (kromě obchodního rejstříku). V takovém případě se pak musí do nabídky předložit : doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou, doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou, písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného plnění veřejné zakázky .

Pokud bude dodavatel prokazovat splnění ekonomické kvalifikace (výše obratu) prostřednictvím jiné osoby, musí dále splnit požadavek na společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky dodavatelem a jinou osobou. Ta se zpravidla předkládá pomocí uzavřené smlouvy. Doporučuji ji v tom případě nechat sepsat právníkem.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *