Pojetí kvalifikace v novém zákoně

Všichni víme, jak vypadá dosavadní prokazování kvalifikace podle současného zákona.

Nová právní úprava však rozšiřuje (mimo jiné) okruh trestních činů. K nim tedy nově přibude ještě „účast na zločinném spolčení, korupce, podvod, teroristický čin, praní peněz nebo financování terorismu a dětská práce a jiná forma obchodování s lidmi“ a to v rozsahu, který je v evropských příslušných normách vymezen.

Další docela výraznou změnou je prokazování trestní bezúhonnosti v zemi sídla dodavatele, nikoliv tedy v České republice, jak tomu bylo doposud.

Nově bude svou beztrestnost dokazovat i osoba zastupující právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele – právnické osoby.

variety-of-entrepreneurs-illustration_23-2147514203Tak to jen pár ukázek na okraj. Více mě zaujaly splatné nedoplatky a splátkové kalendáře.

Nový zákon nevylučuje dodavatele z účasti při existenci splatného nedoplatku. Pokud dodavatel uzavře s příslušnou institucí splátkový kalendář a nebude v prodlení s jeho plněním, pak zadavatel nemůže takového uchazeče vyloučit.

Také bude muset uchazeč prokázat neexistenci nedoplatku v evidenci daní a to jak ve vztahu k zemi svého sídla, tak ve vztahu k České republice. Stejně tak musí prokázat, že nemá zachycen nedoplatek na pojistném nebo na penále na zdravotní pojištění, sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku.

Dále bude nově prokazovat, že se nenachází v likvidaci nebo obdobné situaci výpisem z obchodního rejstříku, nikoliv tedy pouze čestným prohlášením.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *